Anton - Zaujímavosti o X-Ray

Niečo z histórie:

Niečo o röntgenovom vyšetrení:

Charakteristika vyšetrenia:
Röntgenové vyšetrenie patrí medzi základné vyšetrovacie metodiky a využíva sa na zobrazenie celého tela. Je založené na vlastnostiach ionizujúceho žiarenia, ktoré preniká cez ľudské tkanivo. Výsledný tieňový obraz závisí od stupňa absorpcie ionizujúceho žiarenia určitým tkanivom (čím je absorpcia väčšia, tým je obraz svetlejší, čím je absorpcia menšia, tým je obraz tmavší).  V prípade tela pacienta, môže to umožniť diagnostiku ochorenia alebo zranenia bez chirurgického zákroku.
Vyšetrenie s použitím zdroja ionizujúceho žiarenia je uznávanou časťou lekárskej praxe a je zdôvodnené tím, že zreteľný klinický prínos pre pacienta mnohonásobne prevažuje nad malým radiačným rizikom.

Ako pracuje RTG žiarenie

http://www.youtube.com/watch?v=wbbsbE2mQuA&feature=related

Ako pracuje MRI

http://www.youtube.com/watch?v=9E1GoWhSlho&feature=related

Ukážka sily MRI - nehody

http://www.youtube.com/watch?v=kLjxhuybFWo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=lEJ2notNLo0&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=V9UJ6JAeVuE&feature=related

 

Pozrime sa do CT...

http://www.youtube.com/watch?v=2CWpZKuy-NE&feature=related

Druhy elektromagnetického žiarenia:

1. Neionizujúce elektromagnetické žiarenie:
Neionizujúce elektromagnetické žiarenie nemá dostatok energie na uvoľnenie elektrónov z obalov atómov prostredia, ktorým prechádza. Patrí sem :

2. Ionizujúce elektromagnetické žiarenie:
Ionizujúce elektromagnetické žiarenie má dostatok energie na uvoľnenie elektrónov z obalov atómov. Patrí sem :

Moderné digitálne röntgeny:

Moderné digitálne röntgeny využívajú dva systémy digitalizácie obrazu:  
1. Priama digitalizácia „DR“
2. Nepriama digitalizácia „CR“


Priama digitalizácia – táto forma snímkovania pripomína veľký digitálny fotoaparát. Film sa nepoužíva, citlivý senzor v podobe plochého panelu napevno zabudovaného do prístroja prevádza energiu dopadajúceho rtg žiarenia priamo do digitálnej formy.
Veľkým prínosom je pri priamej digitalizácii zníženie dávky ožiarenia pacienta a vzhľadom na vysokú kvalitu výsledného obrazu. Snímkovanie je potrebné opakovať len vo výnimočných prípadoch.

Nepriama digitalizácia - (Computed Radiography) je zariadenie určené na digitalizáciu rtg prístroja. To znamená, že miesto prezerania RTG snímku na filme, sa robí diagnóza z diagnostického monitora počítača.
CR kazety zasúvané do rtg. prístroja namiesto filmu obsahujú platňu, ktorej základom je fosfor. Ten po ožiarení rtg lúčmi začne svetielkovať - viac tam, kde naň dopadlo viac žiarenia. CR kazeta sa vyberie z prístroja a zasunie do špeciálnej čítačky, ktorá stupeň tejto luminiscencie prevedie na digitálny obraz - proces sa nazýva fotostimulovaná luminiscencia (vyvolá ju totiž osvetlenie platne laserom v čítačke). Po „prečítaní“ platne ju čítačka následne „zmaže“ a pripraví ju tak na ďalšie použitie.

Výhodou  CR systému oproti DR je hlavne možnosť jej okamžitého použitia i pri staršom prístrojovom vybavení určené pre klasické snímkovanie na film a prenositeľnosť (pacienta možno odsnímkovať i na lôžku).

Nevýhodou CR systému sú náklady na čítačky a platne a celkovo dvojkrokový, menej ekonomický režim. Pri nepriamej digitalizácii je nevýhodou oproti priamej digitalizácii väčšia dávka ožiarenia pacienta.

Ďalšie všeobecné výhody CR a DR systému oproti klasickému snímkovaniu:

Princíp činnosti rtg lampy:

Elektróny uvoľnené termoemisiou sú urýchlené a fokusované (usmerňované) do úzkeho zväzku vhodným tienením katódy - kovovým valcom s malým výstupným otvorom, ktorý je vodivo prepojený s katódou a pôsobí ako elektronická šošovka. Röntgenové žiarenie v rtg lampe vzniká ako brzdné žiarenie po dopade vysokoenergetických urýchlených elektrónov na anódu rtg lampy