Financovanie zdravotníckej techniky

Anton / Viac / Financovanie zdravotníckej techniky

Do skupiny zdravotníckej techniky s pomocou financovania sú zaradené najmä:

 • Anesteziologické prístroje
 • Autoklávy
 • EKG prístroje
 • Očné prístroje
 • RTG prístroje
 • Sonografy
 • Medicínske a laboratórne prístroje
 • Technika pre stomatológiu
 • Vybavenie ambulancií
 • Zubné (stomatologické) súpravy

Naša spoločnosť ponúka sprostredkovane viaceré možnosti prefinancovania investície do Vašej novej zdravotníckej techniky:

 • Finančný leasing,
 • Operatívny leasing,
 • Splátkový predaj
 • Spotrebný úver.

Podľa výberu formy financovania môžete využiť rôzne výhody:

 • Vami určená výška splátky
 • Flexibilnú dobu financovania od 12 do 60 mesiacov
 • Daňové zvýhodnenie vďaka skráteniu doby odpisovania až o 40%
 • Odpočet celej DPH na začiatku financovania
 • Uplatnenie si až 100% hodnoty predmetu do daňových nákladov vrátane úrokov
 • Mimosúvahové financovanie
 • Financovanie oslobodené od DPH
 • Akontácia už od 10%
 • Financovanie aj so zostatkovou hodnotou
 • Splátkový kalendár
 • Financovanie na báze pevných alebo plávajúcich úrokových sadzieb
 • Výhodné sadzby sprostredkovaného poistenia vo Vami zvolenej poisťovni
 • Právne, účtovné a investičné poradenstvo súvisiace s financovaním

Požadované doklady predkladané pri financovaní strojov, zariadení a technologických celkov:

Financovanie zdravotníckej techniky s financovaným objemom do 35.000,00 EUR (1.054.410,00 SKK)** vrátane (nepožaduje sa predloženie hospodárskych výkazov!):

 • Doklad o financovanom predmete:
  • ponuka dodávateľa, objednávka, návrh kúpnej zmluvy alebo predbežná ("proforma") faktúra na financovaný predmet.
 • Identifikačné doklady:
  • vyplnený dotazník;
  • vyplnený súhlas s poskytovaním osobných údajov;
  • 2 doklady totožnosti (štatutárneho zástupcu);
  • potvrdenie o pridelení IČO zo štatistického úradu alebo výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (notársky overený);
  • povolenie samosprávneho kraja k činnosti;
  • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ;
  • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH.

Financovanie zdravotníckej techniky s financovaným objemom nad 35.000,00 EUR (1.054.410,00 SKK)**

 • Doklad o financovanom predmete:
  • predbežná ("proforma") faktúra od dodávateľa.
 • Hospodárske výkazy:
  • kópia daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie (potvrdené daňovým úradom);
  • výkaz o majetku a záväzkoch alebo súvaha za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie;
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch alebo výkaz ziskov a strát za posledné 2 zdaňovacie obdobia a za bežné účtovné obdobie.
  • podnikateľský zámer (ak nepodnikáte 2 roky)
  • nájomná zmluva na priestory, ak nie sú vo vlastníctve klienta
 • Identifikačné doklady:
  • vyplnený dotazník;
  • vyplnený súhlas s poskytovaním osobných údajov;
  • 2 doklady totožnosti (štatutárneho zástupcu);
  • potvrdenie o pridelení IČO zo štatistického úradu alebo výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace (notársky overený);
  • povolenie samosprávneho kraja k činnosti;
  • osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ;
  • osvedčenie o registrácii a pridelení IČ DPH.

Snažíme sa ponúkať Vám štandardný produkt jednoducho a efektívne. Ak máte osobitné požiadavky, nie je to pre nás dôvod na zamietnutie spolupráce. Naopak, je to pre nás výzva- naplniť Vaše očakávania.
V prípade, že Vás naša ponuka zaujala alebo by ste sa chceli dozvedieť viac informácii, neváhajte nás kontaktovať (tu).

Užívateľské menu